Obchodní podmínky

portálu Propluj Česko, se sídlem Višňová 573/C, 289 24 Milovice pro nabídku a prodej služeb prostřednictvím on-line katalogu umístěného na internetové adrese http://www.proplujcesko.cz.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Propluj Česko, Višňová 573/C, Milovice 28924
  2. Propluj Česko je zprostředkovatel zapůjčení lodí mezi majitelem, provozovatelem, půjčovnou lodí, dále jen Půjčovnou a zájemcem, dále jen Zákazníkem.
  3. Veškeré nabídky jsou sestavovány a pravidelně aktualizovány na základě elektronicky přijímaných dat od Půjčoven. Veškeré tyto údaje jsou platné k datu jejich uveřejnění na Webu. Propluj Česko nezodpovídá za případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany jednotlivých Půjčoven, které nebyly Propluj Česko nahlášeny.
  4. Propluj Česko si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro Zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zapůjčení lodě s příslušnou Půjčovnou.
  5. Propluj Česko si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro Zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zapůjčení lodě s příslušným majitelem lodě.
  6. Půjčit loď na portálu Propluj Česko si může jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře s Propluj Česko nebo Půjčovnou smlouvu o pronájmu, nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena.
 2. Objednávka a uzavření smlouvy
  1. Každý Zákazník může na portálu Propluj Česko odeslat libovolné množství nezávazných objednávek (rezervací) na nabízené lodě v nabízených lokalitách. Propluj Česko nemá v okamžiku přijetí objednávky informace o tom, zda je daná loď volná či nikoli. Tato informace je potvrzena a případně upřesněna až následně Půjčovnou.
  2. Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u nabídek na poslední chvíli – „Last minute“ či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o nabídce budou Zákazníkovi upřesněny portálem Propluj Česko.
  3. Propluj Česko, či Půjčovna si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání nabídek lodí do databáze či v důsledku změny okolností na straně Půjčovny, které nebylo možné v nabídce uvést.
  4. Vyřízení objednávek Zákazníků je ze strany Propluj Česko řešeno následovně:
   1. Poté, co Zákazník v souladu s článkem 3.a těchto Podmínek provede objednávku pronájmu vybrané lodě a Propluj Česko tuto objednávku obdrží, provede Propluj Česko rezervaci této lodě. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby příslušné půjčovny. V případě, že nemá půjčovna o víkendu otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena v takovém případě v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoli problému s rezervací Propluj Česko neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.
  5. Je-li provedená rezervace ze strany Zákazníka akceptována portálem Propluj Česko a příslušnou Půjčovnou, dojde k uzavření smlouvy, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek (vznik smluvního vztahu: Zákazník/Propluj Česko/Půjčovna):
   1. Je-li provedená rezervace Zákazníka akceptována portálem Propluj Česko a příslušnou Půjčovnou, je Zákazníkovi předán ze strany společnosti Propluj Česko nebo Půjčovnou buď návrh Smlouvy mezi Zákazníkem a příslušnou Půjčovnou, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu půjčovného, nebo potvrzení o zápůjčce.
   2. Smlouva spolu s pokyny a těmito Podmínkami je Zákazníkovi zaslána e-mailem.
   3. Propluj Česko a Půjčovna rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; bude‑li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena s účinností ke dni dle článku 2.f těchto Podmínek. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.
   4. Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu Propluj Česko a to v písemné formě e-mailem. Zaslání jinému subjektu (např. přímo do Půjčovny) může vést k tomu, že půjčovné lodi nebude možné uskutečnit. Termíny pro platby záloh nebo doplatku jsou pro Zákazníka závazné a Propluj Česko není odpovědná za následky prodlení ze strany Zákazníka (ze strany Půjčovny může dojít např. ke stornu rezervace)
  6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany společnosti Propluj Česko, resp. příslušné Půjčovny. Není-li Smlouva potvrzena, uplatní se úprava uvedená v článku 3.d těchto Podmínek.
  7. Zákazník je oprávněn Smlouvu smluvně postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky k vedení lodi. Změna je vůči Propluj Česko, resp. příslušné Půjčovny účinná, doručí-li postupitel o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní všechny podmínky účasti o pronájmu. Oznámení musí být doručeno Půjčovně nejméně sedm dnů před zahájením termínu nalodění, jinak nemusí být postoupení Půjčovnou akceptováno.
 3. Platba
  1. Zákazníkovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Smlouvy, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě či v potvrzení o pronájmu lodi.
  2. Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžné pronájmy objednávané obvykle více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním pronájmu zaplatí Zákazník obvykle 50 % z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy. Zůstatek bude uhrazen nejpozději na místě v Půjčovně v den nalodění.
  3. Zákazník bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že půjčovna, resp. Propluj Česko, rezervaci nepotvrdí. V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků.
  4. Je-li Propluj Česko nebo půjčovna nucena z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu pronájmu, má Zákazník ve lhůtě pěti (5) dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.
  5. V případě, že dojde k úpadku půjčovny a klientovi vznikne nárok na vrácení plnění, pak klient postupuje pohledávku vůči Půjčovně, a to ve výši kterou uhradil.
  6. Půjčovna garantuje Zákazníkovi stejnou cenu za pronájem přes zprostředkovatele Propluj Česko, jako by byla poptávka ze strany Zákazníka vedena přímo k Půjčovně. To znamená, že Zákazník zaplatí za pronájem stejnou částku v případě objednávky přes portál Propluj Česko, jako přímo přes Půjčovnu.
 4. Storno z pronájmu a odstupné
  1. Zákazník může před zahájením pronájmu lodi od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti příslušné půjčovny vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit příslušné Půjčovně odstupné stanovené níže:
   1. Zákazník není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je zaplacena záloha na pronájem či uzavřena Smlouva;
   2. Po uzavření Smlouvy a úhradě zálohy, či celé částky za pronájem, je Zákazník povinen uhradit odstupné ve výši stanovené v obchodních podmínkách dané půjčovny.
   3. Zákazník je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany půjčovny z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka.
  2. Odstoupení od Smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem Zákazníka a zasláno na e-mailovou adresu info@proplujcesko.cz.
 5. Odmítnutí zákazníka
  1. Propluj Česko si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli objednávky či uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v následujících případech:
   1. Zákazník opakovaně zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo
   2. Zákazník neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu; nebo
   3. Zákazník více než ve dvou případech po sobě jdoucích bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku za objednaný pronájem, nebo
   4. Zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou Smlouvu o pronájmu v souladu s články těchto Podmínek.
 6. Zpracování osobních údajů
  1. Zákazník dává společnosti Propluj Česko a půjčovně lodí ve smyslu ustanovení § 5 ZOOÚ, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů uvedených na objednávce anebo ve Smlouvě či poskytnutých odesláním recenze (včetně přiložených obrazových snímků). Zákazník prohlašuje a odpovídá za to, že je oprávněn udělit shora uvedený výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů i za všechny osoby vyobrazené na obrazovém snímku.
  2. Je-li mezi poskytnutými údaji elektronický kontakt na Zákazníka, Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany Propluj Česko, a to k účelům dle článku 8.a těchto Podmínek. Zákazník může tento souhlas odmítnout uvedením jednoduché poznámky „Nezasílat obchodní sdělení“
  3. Osobní údaje Zákazníka mohou být zpřístupněny pouze příslušným Půjčovnám lodí, a to za účelem plnění Smlouvy a pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu dle předcházející věty.
  4. Pokud Zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je Propluj Česko povinno tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Propluj Česko provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Propluj Česko o vysvětlení či požadovat, aby Propluj Česko odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Propluj Česko žádosti podle předchozí věty, má Zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo). Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZOOÚ. Další případná zvláštní práva Zákazníka zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZOOÚ.
 7. Odpovědnost za porušení závazků
  1. Zákazník bere na vědomí, že je doporučeno řešit jakoukoli reklamaci pronájmu s Propluj Česko, a upřednostnit tak reklamaci přímo s Půjčovnou. Propluj Česko se zavazuje jakoukoli jí doručenou reklamaci řešit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uplatňuje Zákazník nebo osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena.
  2. Pokud se Zákazník rozhodne reklamovat pronájem lodi až po ukončení pronájmu, je třeba reklamaci zaslat bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 1 měsíce od skončení pronájmu nebo od okamžiku, kdy měl být pronájem ukončen, jinak nárok zaniká). Bude-li reklamace namísto do Propluj Česko doručena příslušné půjčovně, příslušná půjčovna o reklamaci vyrozumí Propluj Česko a lhůta dle předchozí věty zůstává zachována.
   Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet ode dne následujícího po obdržení reklamace v souladu s ustanovením zákona č.89/ 2012 Sb., občanského zákoníku. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.
  3. Půjčovna odpovídá Zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci Pronájmu poskytují služby jiné osoby.
  4. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz
 8. Další práva a povinnosti stran
  1. Příslušná Půjčovna, resp. Propluj Česko, je povinna před uzavřením Smlouvy na svých webových stránkách, v těchto Podmínkách dostupných kdykoli na Webu či jiných podmínkách příslušné půjčovny, případně jinou prokazatelnou formou pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat Zákazníka o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí Zákazníka o pronájmu lodi, zejména o:
   1. Termínu zahájení a ukončení pronájmu,
   2. Ceně pronájmu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy,
   3. Případech, kdy je Zákazník povinen zaplatit Půjčovně odstupné při odstoupení od Smlouvy, a o výši tohoto odstupného,
   4. Druhu plavidla (hlavní charakteristické znaky nebo třídy),
   5. Lhůtě, ve které může Zákazník oznámit, že se pronájmu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení, a o podmínkách, které musí účastník pronájmu splňovat, pokud jsou důvody pro jejich stanovení,
   6. Možnosti uzavřít individuální pojištění Zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že Zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od Smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně pronájmu.
  2. Příslušná Půjčovna, resp. Propluj Česko, je povinna Zákazníkovi písemně poskytnout nejpozději 7 dnů před zahájením pronájmu podrobné informace, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, potvrzení o pronájmu a které jsou pro Zákazníka důležité. Těmito informacemi se rozumí zejména ty uvedené v § 2529 NOZ.
  3. Pokud se Zákazník ocitne po zahájení pronájmu v nesnázích, zavazuje se mu poskytovatel pronájmu (Půjčovna) poskytnout neprodleně pomoc.
  4. Odkazují-li tyto Podmínky na obchodní podmínky jiného poskytovatele (Půjčovny), které odporují těmto Podmínkám, je Smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. Za této situace se v rozporných ustanoveních uplatní úprava dle platných právních předpisů.
  5. Zákazník byl s těmito Podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat.

V Milovicích dne 31. 5. 2016

Propluj Česko
Propluj Česko
Propluj Česko
Potřebujete poradit? Napište na info@proplujcesko.cz